Kuljetuspalveluita parin kymmenen vuoden kokemuksella!

Ota yhteyt­tä

Toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­tam­me ovat jous­ta­vuus, edul­li­suus ja luotettavuus.

Lämpösäädellyt kuljetukset

Läm­pö­sää­del­ty­nä onnis­tuu esi­mer­kik­si elin­tar­vik­kei­den, lääk­kei­den tai kuk­kien kuljetukset.

Lue lisää

Kappaletavarakuljetukset

Pie­net ja suu­ret lähe­tyk­set sopi­muk­sen mukaan tur­val­li­ses­ti ja edul­li­ses­ti. Myös eri­kois­kul­je­tuk­set onnistuvat.

Lue lisää

Pikakuljetukset

Suo­ri­tam­me pika­kul­je­tuk­sia pie­nil­lä ja suu­ril­la paket­ti­au­toil­la sekä kuor­ma-autoil­la. Kul­je­tuk­set hoi­dam­me saman päi­vän aika­na, par­haim­mil­laan pää­sem­me pai­kal­le heti.

Lue lisää

Yrityksestä

Kul­je­tus Kan­sa­na­ho on jyväs­ky­lä­läi­nen per­heyh­tiö, joka on perus­tet­tu vuon­na 2001. Toi­min­ta-aluet­tam­me on pää­asias­sa Keski-Suomi.

Lue lisää